Presentation on theme: "Lịch Sử trở nên tân tiến các định hướng Quản Trị"— Presentation transcript:

1 Lịch Sử cách tân và phát triển các định hướng Quản TrịChương 2 lịch sử vẻ vang Phát Triển các triết lý Quản Trị 1.

Bạn đang xem: Các trường phái quản trị trong lịch sử

Tất cả những phe phái tư tưởng quản lí trị như thế nào (?) và sự trở nên tân tiến của bọn chúng ra sao? 2. Những tư tưởng quản lí trị đóng góp gì đối với các bước của đơn vị quản trị? 3. Bao gồm những tinh giảm gì so với từng ngôi trường phái triết lý quản trị? 4. Các cách tiếp cận hiện đại trên nền tảng gốc rễ tổng hợp các trường phái quản trị là gì? Company logo
*

2 Chương 2. Lịch sử Phát Triển các kim chỉ nan Quản TrịCompany logo sản phẩm Chương 2. Lịch sử dân tộc Phát Triển các triết lý Quản Trị

*

3 Lý Thuyết quản Trị Khoa Học kim chỉ nan Quản Trị Hành ChánhTRƯỜNG PHÁI CỔ ĐIỂN triết lý Quản Trị khoa học Frederick W. Taylor (1856 – 1915) Charles Babbage (1792 – 1871) Frank ( ) & Lilian Gilbreth (1878 – 1972) Henry L. Gantt (1861 – 1919) lý thuyết Quản Trị hành chánh Henry Fayol (1841 – 1925) Max Weber (1864 – 1920) Chestger Barnard (1886 – 1961) Company hình ảnh sản phẩm Chương 2. Lịch sử hào hùng Phát Triển các định hướng Quản Trị

*

4 Lý Thuyết quản lí Trị Khoa HọcF.W.Taylor nhìn nhận con fan như một cái máy, ông cho nhỏ người là 1 trong những kẻ trốn câu hỏi và thích thao tác làm việc theo kiểu tín đồ lính (học thuyết X), vì thế cần thúc họ làm việc bằng phương pháp phân chia các các bước một cách rất là khoa học để trình độ chuyên môn hoá các thao tác của bạn lao động, nhằm họ hoạt động trong một dây chuyền và bị đo lường và thống kê chặt chẽ, cần thiết lười biếng, Frederick Taylor ( ) Company biểu tượng logo Chương 2. Lịch sử vẻ vang Phát Triển các kim chỉ nan Quản Trị

*

5 Lý Thuyết quản Trị Khoa Học“Khi tín đồ ta bảo anh nhặt một thỏi sắt kẽm kim loại và khênh đi, anh đã nhặt nó với đi; với khi tín đồ ta bảo anh ngồi xuống và nghỉ thì anh hãy ngồi xuống. Anh phải thao tác làm việc đó ngay chớp nhoáng trong suốt cả ngày và ko một lời bao biện lại” Frederick Taylor ( ) Company hình ảnh sản phẩm Chương 2. Lịch sử Phát Triển các định hướng Quản Trị

*

6 TAYLOR’S FOUR PRINCIPLES OF MANAGEMENTCompany biểu tượng logo

*

7 Lý Thuyết quản Trị khoa học 4 cách thức Quản Trị của F. W. TayLorPhân tích một giải pháp khoa học những thành phần công việc của từng cá nhân, phân phát triển phương pháp làm việc rất tốt Lựa chọn công nhân một cách cẩn thận và huấn luyện và giảng dạy họ bí quyết thực hiện công việc theo phương pháp khoa học đo lường và thống kê chặt chẻ người công nhân để đảm bảo an toàn rằng họ thao tác làm việc đúng phương pháp Phân chia công việc và trách nhiệm để đơn vị quản trị có trách nhiệm trong vấn đề hoạch định phương thức làm bài toán khoa học tập và bạn lao cồn có trọng trách thực thi các bước Frederick Taylor ( ) Kích ham mê lao động bằng tiền Company logo Chương 2. Lịch sử hào hùng Phát Triển các triết lý Quản Trị

*

8 Toùm taét Lyù thuyeát “Quaûn trò khoa hoïc”Tuy nhieân, nhieàu nhaø pheâ bình hieän nay đến raèng, noùi tầm thường tö töôûng cuûa Taylor vaø caùc taùc giaû thuoäc lyù thuyeát “Quaûn trò khoa hoïc” laø thieáu nhaân baûn, xem con ngöôøi nhö moät ñinh oác trong coå maùy. Coøn GS. Koontz thì goïi lyù thuyeát quaûn trò cuûa Taylor laø lyù thuyeát “Caây gaäy vaø cuû caø roát”. Company biệu tượng công ty

*

9 FAYOL’S 14 PRINCIPLES OF MANAGEMENTCompany hình ảnh

*

10 14 hiệ tượng Quản Trị hành chánh của Henry Fayol (1841 - 1925)Phân chia công việc (Chuyên môn hóa lao động) nghĩa vụ và quyền lợi và trọng trách Kỹ cách thức Thống nhất lãnh đạo Thống nhất tinh chỉnh và điều khiển Lợi ích cá thể phải hợp lý với công dụng tập thể Thù lao vô tư Tập trung hóa khẳng định thứ bậc trong hệ thống quản trị theo trơ trọi tự đơn thân tự vô tư Ổn định trọng trách Phát huy sáng tạo độc đáo cấp dưới tinh thần tập thể Company biệu tượng công ty Chương 2. Lịch sử dân tộc Phát Triển các triết lý Quản Trị

*

11 WEBER’S IDEAL BUREAUCRACYCompany logo

*

12 6 chế độ Quản Trị hành chánh của Max Weber Phân lao động động: Các các bước được phân thành các phần nhỏ, dễ dàng và giao cho mỗi công nhân một vấn đề  khẳng định thứ bậc quyền hạn: Tổ chức máy bộ quản trị theo những cấp bậc, cấp thấp hơn bắt buộc chịu sự kiểm soát điều hành và lý giải của cấp cho trên  tuyển chọn bao gồm thức: toàn bộ các thành viên trong tổ chức phải được tuyển chọn dựa trên cơ sở phẩm chất, trình độ và kỹ năng thông qua những cuộc gần kề hạch xác định  Xây dựng đầy đủ nguyên tắc và luật lệ thiết yếu thức: các nhà quản ngại trị phải đưa ra các qui tắc, điều khoản lệ để đảm bảo an toàn cấp vượt hành tuân thủ các qui tắc đó  kiêng xúc tù đọng cách người lao động: gần như qui tắc với sự kiểm tra không vi phạm tới các vấn đề cá nhân cũng như nhân cách người lao rượu cồn  phía nghiệp: mọi nhà quản trị phải là những nhân viên cấp dưới chuyên nghiệp. Họ thao tác để nhận lương như những nghề nghiệp và công việc khác Company logo Chương 2. Lịch sử vẻ vang Phát Triển các kim chỉ nan Quản Trị

*

13 Company hình ảnh sản phẩm

*

14 Toùm taét lyù thuyeát quaûn trò haønh chaùnh”Ñoàng quan lại ñieåm vôùi lyù thuyeát “Quaûn trò moät caùch khoa hoïc”, lyù thuyeát “Quaûn trò haønh chaùnh” chuû tröông raèng, ñeå ñem laïi hieäu quaû phaûi baèng bé ñöôøng taêng naêng suaát lao ñoäng. Nhöng, theo Fayol muoán taêng naêng suaát lao ñoäng phaûi saép xeáp toå chöùc moät caùch hôïp lí thay do tìm caùch taùc ñoäng vaøo ngöôøi coâng nhaân (töùc Taylor vaø nhöõng ngöôøi tröôùc ñoù xuaát phaùt vaán ñeà töø phía ngöôøi coâng nhaân, coøn Fayol thì xuaát phaùt töø phía ngöôøi quaûn trò) Company logo

*

15 Chương 2. Lịch sử Phát Triển các triết lý Quản TrịLý Thuyết tâm lý – làng mạc Hội Hugo Munsterberg (1863 – 1916) Mary Parker Follett (1868 – 1933) phân tích tại xí nghiệp Hawthorne Douglas Mc Gregor (1909 – 1964) Abraham Maslow (1908 – 1970) Elton Mayo (1880 – 1949) Company hình ảnh sản phẩm Chương 2. Lịch sử hào hùng Phát Triển các kim chỉ nan Quản Trị

*

16 Mary Parker Pollet ( ) Western Electric’s Hawthorne Plant. Công trình nghiên cứu và phân tích này gọi là những phân tích Hawthorne. Trong nghiên cứu đó, các tác giả sẽ sử dụng những biện pháp khiến cho công nhân cảm hứng tâm lý là họ sẽ được những nhà lãnh đạo, quản lí trị để ý đến như: -Thay đổi chính sách sáng (tăng và bớt độ sáng). -Thay thay đổi về tiền lương. -Thay đổi thời hạn làm việc. Company logo

*

17 Abraham Moslow ( ): Company hình ảnh

*

18 Söï gia nhập laøm taêng naêng suaát lao ñoäng. Caùc ñôn vò sale laø moät heä nhoáng xaõ hoäi, beân caïnh tính ghê teá vaø kyõ thuaät ñaõ ñöôïc nhaän thaáy. Bé ngöôøi khoâng chæ coù theå ñoäng vieân baèng caùc yeáu cởi vaät chaát, maø coøn caùc yeáu tháo taâm lyù - xaõ hoäi. Caùc nhoùm vaø toå chöùc phi chính thöùc vào xí nghieäp coù taùc ñoäng nhieàu ñeán tinh thaàn, thaùi ñoä vaø keát quaû lao ñoäng cuûa coâng nhaân. Söï laõnh ñaïo cuûa caùc nhaø quaûn trò khoâng chæ ñôn thuaàn döïa vaøo chöùc danh bao gồm thöùc vào boä maùy toå chöùc, maø coøn phaûi döïa nhieàu vaøo caùc yeáu dỡ taâm lyù - xaõ hoäi. Söï thoûa maõn tinh thaàn coù moái lieân quan lại chaët cheõ vôùi naêng suaát vaø keát quaû lao ñoäng. Söï tham gia laøm taêng naêng suaát lao ñoäng. Coâng nhaân coù nhieàu nhu caàu veà taâm lyù - xaõ hoäi caàn ñöôïc thoûa maõn.

Xem thêm: " Are You Ready Là Gì ? Are You Ready Nghĩa Là Gì

Taøi naêng quaûn trò ñoøi hoûi nhaø quaûn trò phaûi coù caùc kyõ naêng quaûn trò, ñaëc bieät laø kyõ naêng quan heä vôùi con ngöôøi toát. Company biểu tượng logo
*

19 Những quan lại Điểm Căn bản của định hướng Hành ViTổ chức là một khối hệ thống xã hội – kinh tế tài chính – kỹ thuật nhấn mạnh vấn đề yếu tố tâm lý – xóm hội trong quản trị nhân sự Đánh giá bán cao vai trò của các tổ chức phi xác nhận Sự vừa lòng về tinh thần ảnh hưởng tốt cho năng suất lao động số đông Quan Điểm Căn bạn dạng của lý thuyết Hành Vi tài năng quản trị = tài năng chuyên môn + Kỹ năng giao tiếp Quản trị thành công xuất sắc = quyền lợi + tâm lý xã hội Company biểu tượng logo Chương 2. Lịch sử dân tộc Phát Triển các kim chỉ nan Quản Trị

*

20 Mc Gregor: Thuyeát Y đến raèng coâng nhaân seõ ham mê thuù vôùi coâng vieäc neáu coù ñöôïc nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi vaø hoï coù theå ñoùng goùp nhieàu hôn cho toå chöùc. Töø ñoù, Mc. Gregor ñeà nghò caùc nhaø quaûn trò neân quan lại taâm ñeán söï phoái hôïp hoaït ñoäng hôn laø chuù troïng ñeán caùc cô cheá kieåm tra khoâng caàn thieát trong toå chöùc Company biểu tượng logo

*

21 LYÙ THUYEÁT ÑÒNH LÖÔÏNG VEÀ QUAÛN TRÒNhaán maïnh ñeán phöông phaùp khoa hoïc vào vieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà quaûn trò. AÙp duïng phöông phaùp tieáp caän heä loáng ñeå giaûi quyeát vaán ñeà. Söû duïng caùc moâ hình toaùn hoïc. Ñònh löôïng hoùa caùc yeáu cởi coù lieân quan, vaø aùp duïng caùc phöông phaùp toaùn hoïc vaø loáng keâ. Quan liêu taâm ñeán caùc yeáu cởi kinh teá kyø thuaät hôn laø caùc yeáu cởi taâm lyù – xaõ hoäi. Ñi tìm caùc quyeát ñònh toái öu trong heä loáng kheùp kín. Söû duïng coâng cuï maùy tính vaøo quaûn trò maø ngaøy nay noù ñaõ thaønh cao traøo. Company biểu tượng logo

*

*

23 Tiếp Cận quản ngại Trị theo Hệ ThốngCompany hình ảnh sản phẩm Chương 2. Lịch sử hào hùng Phát Triển các định hướng Quản Trị

*

24 Tiếp Cận cai quản Trị theo Hệ ThốngCộng lực giỏi phát huy lợi thế của hợp đồng tập thể: là trạng thái trong đó cái chung được nhìn nhận lớn hơn chiếc riêng. Vào một hệ thống tổ chức, cùng lực có nghĩa là các thành phần tác rượu cồn qua lại cho nhau trong vận động sẽ tạo nên sức to gan lớn mật chung được tăng lên gấp bội và mang lại tác dụng cao hơn những so với trong trường vừa lòng các thành phần hoạt động chủ quyền Company logo sản phẩm

*

25 Tiếp Cận quản ngại Trị theo Tiến TrìnhCompany logo sản phẩm Chương 2. Lịch sử hào hùng Phát Triển các triết lý Quản Trị

*

26 TRÖÔØNG PHAÙI QUAÛN TRÒ NHAÄT BAÛNWilliam Ouchi – Ngöôøi Nhaät baûn, phaûn baùc lyù thuyeát X vaø Y cuûa Gregor, OÂng đến raèng, vào thöïc teá khoâng coù ngöôøi naøo daïng X (Löôøi bieáng) tốt daïng Y (Sieâng naêng) caû. Löôøi bieáng tuyệt sieâng naêng laø thaùi ñoä lao ñoäng cuûa ngöôøi lao ñoäng chöù khoâng phaûi laø baûn chaát cuûa con ngöôøi. Thaùi ñoä cuûa bé ngöôøi tuyø thuoäc vaøo caùch thöùc maø hoï ñöôïc ñoái xöû nhö theá naøo trong thöïc teá. Neáu hoï ñöôïc ñoái xöû maø theo hoï mang đến laø toát thì seõ laøm vieäc sieâng naêng vaø ngöôïc laïi thì chaây löôøi Company hình ảnh

*

27 . Ñaùnh giaù vaø ñeà baït chaäm DN Nhaät Baûn dn AÂu Myõ . Laøm vieäc suoát ñôøi . Ñaùnh giaù vaø ñeà baït chaäm . Khoâng chuyeân moân hoùa ngaønh ngheà . Cô cheá kieåm tra maëc nhieân . Quyeát ñònh vaø traùch nhieäm taäp theå . Quan liêu heä roäng raõi. . Laøm vieäc trong töøng thôøi haïn. . Ñaùnh giaù vaø ñeà baït nhanh. . Chuyeân moân hoùa ngaønh ngheà. . Cô cheá kieåm tra hieån nhieân. . Quyeát ñònh vaø traùch nhieäm caù nhaân. . Quan heä cuïc boä. Company hình ảnh sản phẩm

*

28 CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠIThuyết quản trị theo quá trình Thuyết quản lí trị theo tình huống Thuyết cai quản trị định lượng Thuyết quản ngại trị tổng hợp cùng thích nghi Thuyết quản trị trí tuệ sáng tạo Thuyết cai quản trị tuyệt vời Company biểu tượng logo

*

29 Thuyết quản lí trị theo quá trìnhXem tổ chức triển khai là 1 khối hệ thống mở, xem quy trình SX marketing là 1 quá trình tiếp tục và chuyển động quản trị là quá trình nhà QT thực hiện các công dụng Company logo

*