Ta cần sử dụng both, neither, either đã chỉ ra mối liên hệ giữa 2 người hoặc 2 vật. Bí quyết sử dụng cụ thể sẽ được trình diễn chi tiết trong bài xích viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách dùng both of them

1. Bí quyết dùng Both (of)

Both nghĩa là “cả hai”. Both tất cả thể được sử dụng làm đại từ, chỉ 2 vật nhưng ta đã nhắc tới.

Ví dụ:

A: bởi vì you want the xanh shirt or the red one? B: I’ll buyboth(= the blue shirt & the red shirt = both shirts)

Both X và Y

Cụm từ này tương đương với Not only X but also Y (không chỉ X ngoài ra cả Y).

Both… and… có thể dùng với tính từ: Both + Adjective + & + Adjective

Ví dụ:

He’sbothtallandhandsome.I’mbothhappyandconfused at the same time!I have had a long, hard day và I’mbothtiredandhungry.

Both… and… có thể sử dụng với danh từ số ít: Both + Noun + và + Noun

Ví dụ:

She speaks both English and Arabic.They have both a cát and a dog.He is both an actor and a director.

Both cũng gồm thể sử dụng với danh từ số nhiều: Both + plural noun

Ví dụ:

She speaksboth languages.

Both xuất xắc Both of?

Both/Both of không không giống nhau nhiều về nghĩa mặc dù Both of phổ biến hơn trong tiếng Anh Mỹ.

Both (of) đứng trước từ hạn định (my, his, these, the…) và danh từ số nhiều: Both (of) + determiner + plural noun

Ví dụ:

Both (of) my friends arrived late to lớn class.Both of the wheels wobble too much.A prize was given to both of the players.

Khi dùng Both (không tất cả of), ta bỏ mạo từ the.

Ví dụ:

Both oftheparents were nervous.Both parents were nervous.

Khi dùng Both với đại từ làm bổ ngữ ở số nhiều (us, them), ta cần giới từ of trước đại từ: Both of + Object Pronoun

Ví dụ:

He has invited both us. (sai)He has invited bothofus. (đúng)I’ll take bothofthem. (đúng)I need khổng lồ speak lớn bothofyou. (đúng)

Ta tất cả thể dùng Both sau một đại từ bổ ngữ ở số nhiều: Verb + Object Pronoun + both.

Ví dụ:

I hope they inviteus both(= I hope they inviteboth of us)Do you needthem both? (= vì chưng you needboth of them)The teacher sentthem bothto the principal’s office.

Both đi sau động từ khổng lồ be (hoặc trợ động từ như have hoặc động từ khuyết thiếu): lớn be + Verb.

Ví dụ:

He isboth intelligent và agile.My sister & Iare bothready for the trip.Wewere bothhappy with our exam results.My parentscan bothspeak French.Theyshould bothtry harder.My brotherswould bothbe shocked if they knew the truth.

Both đi trước các động từ khác: Both + các động từ khác.

Nếu bao gồm một trợ động từ đi kèm, Both sẽ đứng giữa: Trợ động từ + Both + Verb.

Ví dụ:

Weboth wantedto stay in bed and not go to lớn work.Theyboth likedthe surprise.My parentsboth workin the same building.Theyhaveboth studieda lot.

Both mang nghĩa phủ định.Ta không cần sử dụng Both trong cấu trúc phủ định. Nỗ lực vào đó, ta chọn Neither.

Ví dụ:

Both of them are not ready (sai)Neitherof them are ready (đúng)

2. Bí quyết dùng Neither (of)

Neither nghĩa là “không đặc điểm này mà cũng không loại kia”. Neither là từ có nghĩa phủ định cùng đi kèm với động từ số không nhiều ở thể khẳng định.

Neither X nor Y

Neither… nor… giữ vai trò là liên từ. Đây là cụm từ đối lập của Both… and…

Nếu động từ đi sau cụm từ này, động từ sẽ phân tách ở số ít.

Ví dụ:

NeitherJohnnorFred likes doing the dishes. (= “Both John and Fred don’t like doing the dishes”)I wantneitherthe red shirtnorthe xanh shirt.Ineithersmokenordrink.

Xem thêm: Ssl Là Gì? Cách Sửa Lỗi Ssl Khi Vào Facebook, Gmail, Youtube

Neither được dùng với mục đích từ hạn định – determiner trước một danh từ số ít: Neither + singular nound

Ví dụ:

Neither team wanted lớn lose.That tennis game was very close. Neither player had a clear advantage.Neither parent knew about the accident.

Có thể cần sử dụng Neither of trước 1 từ hạn định (my, his, these, the…) và danh từ số nhiều: Neither of + determiner + plural noun.

Ví dụ:

Neither of my friends came lớn class today.Neither of the parents understood what the baby was trying to lớn say.Neither of our cars has enough petrol so we have to take the bus.

Khi cần sử dụng Neither of + đại từ (you, us, them), ta cần giới từ Of trước đại từ: Neither of + Pronoun.

Nếu sau cụm từ này có động từ thì phải phân tách động từ ở số ít.

Ví dụ:

The present is for neitherofus.Neitherofthem is married.Neitherofus expected to lớn be fired.

Neither thường được sử dụng như một phần của câu trả lời ngắn khi một người nói điều gì đó mang nghĩa phủ định cùng bạn đồng tình với họ.

Ví dụ:

A: I have never been khổng lồ SwitzerlandB: Neither have I.A: I don’t want to go.B: Neither do I.

Neither cũng bao gồm thể được sử dụng độc lập.

Ví dụ:

A: Would you like a xanh tie or a green tie?B: Neither. (= Neither tie)

3. Neither vs Either

Có thể dùng Either với động từ phủ định để nạm thế Neither với động từ khẳng định.

Ví dụ:

Ihave neithertime nor moneyIdon’thaveeithertime or money.

*

Ảnh: English Learn Site

3. Cách dùng Either (of)

Either nghĩa là “hoặc tính năng này hoặc cái kia”. Either đi kèm với động từ số ít ở thể khẳng định và phần lớn được dùng trong câu hỏi hoặc câu phủ định.

Either X or Y

Either… or… được sử dụng như một liên từ - conjunction. Ý nghĩa của nó là diễn tả sự cầm cố thế và/hoặc lựa chọn giữa 2 thứ (đôi khi nhiều hơn 2). Động từ đi kèm phải chia ở số ít.

Ví dụ:

EitheryouorJohn has lớn finish the report before 5pm.You can haveeitherthe red shirtorthe xanh shirt. (= but not both)Eitheryou leave the building noworI điện thoại tư vấn the security guards.

Either được sử dụng như từ hạn định – determiner trước danh từ số ít: Either + singular Noun.

Ví dụ:

There are only two options and I’m not interested ineitherfilm.A: vày you want it ready for Thursday or Friday? B:Eitherday is fine for me.

Có thể dùng Either of trước 1 từ hạn định (my, his, these, the…) và 1 danh từ số nhiều: Either of + determiner + plural noun.

Ví dụ:

We’ve been dating for 6 months và I haven’t meteitherof her parents.I haven’t readeitherof these books.I don’t wanteitherof those apples. Vì you have one that is not rotten?

Khi dùng Either + đại từ làm bổ ngữ (you, us, them), ta cần giới từ OF trước đại từ đó.

Either + of + Pronoun

Ví dụ:

I don’t think he is going to lớn invite eitherofus.A: Which photo bởi you prefer? B: I don’t lượt thích eitherofthemI think I left my keys và wallet at the office. I don’t want to lose eitherofthem.

Either cũng có thể được sử dụng độc lập. Nó gồm nghĩa là lựa chọn như thế nào cũng được. Đôi khi, nó đi kèm với đại từ “one”.

Ví dụ:

A: Would you like a coffee or a tea?B: Either (one). (= I don’t mind if it’s coffee or tea, both alternatives are fine – Tôi không thân mật là trà tốt cà phê. 2 lựa chọn đều ổn)

Either bao gồm thể được cần sử dụng ở cuối một câu phủ định khi bạn đồng ý với điều phủ định cơ mà người nào đó vừa nói. Nghĩa của Either ở đây tương tự too hoặc also (được cần sử dụng ở thể khẳng định).

Ví dụ:

A: I wasn’t thirsty. B: I wasn’t either. (You cannot say “I wasn’ttoo”)A: I’ve never been lớn Portugal. B: I haven’t either.A: I didn’t go to lớn class yesterday. B: I didn’t either

4. đối chiếu either/ neither / both vs any/ none/ all

Dưới đây là các ví dụ để so sánh either / neither / both (hai thứ) và any / none / all (nhiều hơn hai).