Đôi khi trong một công việc, bạn cần phải lặp đi lặp lại quá trình thực hiện của quá trình đó. Nếu như việc triển khai lại là không nhiều thì bạn có thể tự tái diễn các các bước đó bằng cách thủ công, xuất xắc trong lập trình bạn có thể tự gõ lại những dòng lệnh kia vài lần. Mặc dù nếu con số lặp lại rất nhiều thì sao? chúng ta cần phải lưu ý đến đến việc dùng một bí quyết nào đó nhằm lặp lại công việc theo một cách tự động mà chưa hẳn tốn mức độ làm bằng tay thủ công lại những lần. Và sẽ là lí vị vòng lặp thành lập và hoạt động để giải quyết và xử lý các vấn đề cần tái diễn nhiều lần.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm for trong c

Ta phát âm nôm mãng cầu về vòng lặp vào lập trình chính là việc tái diễn một câu lệnh theo số lần nhất định với một điều kiện vừa lòng nhất định.

Trong ngôn ngữ C ta vẫn thường gặp gỡ và sử dụng một trong những vòng lặp sau:

For loopWhile loopDo….while2.Vòng lặp for loop

*

Cú pháp của vòng lặp For loop:

for ( init; condition; increment )  CodeBlock(s);Trong đó:

Init: Là quý giá khởi tạo ban đầu của vòng lặpCondition: Là điều kiện để vòng lặp liên tục chạyCodeBlock: Là câu các khối lệnh được thực hiện lặpIncrement: Là việc cập nhật giá trị nhằm vòng lặp, lặp cho đến một chu kỳ nhất định vừa lòng điều khiếu nại của Condition và dừng lại

Lưu ý: các bước vòng lặp for thực hiện:

*

Xét ví dụ dưới đây, tôi cần sử dụng vòng lặp for nhằm in ra screen dòng chữ linhthach.vn0, linhthach.vn1, linhthach.vn2……linhthach.vn10

#include int main () { // Khai bao bien khoi tao i co gia tri bang 0 trong vong lap // Dung vong for de hien thi dong chu "linhthach.vn0", "linhthach.vn1", "linhthach.vn2"..."linhthach.vn10" for(int i = 0; i

linhthach.vn0

linhthach.vn1

linhthach.vn2

linhthach.vn3

linhthach.vn4

linhthach.vn5

linhthach.vn6

linhthach.vn7

linhthach.vn8

linhthach.vn9

linhthach.vn10

Khi vòng lặp for sinh hoạt trên được chạy, vật dụng tự thực hiện sẽ là:

*

Giải thích cụ thể các bước:

Giá trị khởi tạo nên của vòng lặp là i bằng 0Điều kiện liên tiếp lặp là cực hiếm i nhỏ nhiều hơn hoặc bằng 10, nếu như đúng thì liên tiếp lặp, trường hợp sai dừng lạiCâu lệnh trong khoảng lặp là in ra cái chữ linhthach.vn hẳn nhiên số i của mỗi lần lặpSau mỗi lần lặp giá trị i tăng thêm một đơn vị3.Lồng các vòng lặp for

Cũng giống như câu lệnh if-else có thể được lồng vào bên phía trong một câu lệnh if-else khác, chúng ta có thể lồng ngẫu nhiên một vòng lặp vào một vòng lặp khác.

Ví dụ, một vòng lặp for có thể được lồng vào phía bên trong một vòng lặp for không giống hoặc phía bên trong vòng lặp while hoặc bởi while. Tương tự, while và bởi vì while cũng hoàn toàn có thể được lồng vào nhau.

Xem thêm: Youtuber Tân Hoa Ban Food Tập Mới Nhất, Suối Rất Nhiều Cá

Chương trình dưới đây, được sử dụng 2 vòng lặp for lồng nhau nhằm in ra màn hình hiển thị một hình vuông có size cạnh bởi 5 ngôi sao:

#includeint main(){ //khai bao vì chưng dai canh bang 0 int row = 0, col = 0; //duyet cac hang tu 0 den 5 for(row = 0; row

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Giải say mê ví dụ:

Ta coi hình vuông vắn này tương tự như như một bảng có 5 hàng và 5 cột.

Ở vòng lặp for trước tiên (bên ngoài) được sử dụng để duyệt những giá trị ngôi sao từ các hàng theo thứ tự trường đoản cú 1->5 tốt từ trên suống dưới.

Ở vòng for thứ 2 (vòng for phía bên trong vòng for đầu tiên) được sử dụng để duyệt các giá trị ngôi sao sáng theo cột trường đoản cú 1->5 hay từ trái qua phải.

Các lấy ví dụ lồng những vòng lặp for thường xuyên được sử dụng để duyệt các mảng 2 chiều (với 2 vòng for) hoặc mảng nhiều chiều với N vòng for lồng nhau!


Facebook TwitterLinkedinint%20main%20()%20%20%20%20//%20Khai%20bao%20bien%20khoi%20tao%20i%20co%20gia%20tri%20bang%200%20trong%20vong%20lap%20%20%20//%20Dung%20vong%20for%20de%20hien%20thi%20dong%20chu%20linhthach.vn0,%20linhthach.vn1,%20linhthach.vn2...linhthach.vn10%20%20%20for(int%20i%20=%200;%20i%20int%20main()%20%20%20//khai%20bao%20do%20dai%20canh%20bang%200%20%20%20%20int%20row%20=%200,%20col%20=%200;%20%20%20//duyet%20cac%20hang%20tu%200%20den%205%20%20%20%20for(row%20=%200;%20row%205%20hay%20từ%20trên%20suống%20dưới.Ở%20vòng%20for%20thứ%202%20(vòng%20for%20bên%20trong%20vòng%20for%20đầu%20tiên)%20được%20sử%20dụng%20để%20duyệt%20các%20giá%20trị%20ngôi%20sao%20theo%20cột%20từ%201->5%20hay%20từ%20trái%20qua%20phải.Các%20ví%20dụ%20lồng%20các%20vòng%20lặp%20for%20thường%20được%20sử%20dụng%20để%20duyệt%20các%20mảng%202%20chiều%20(với%202%20vòng%20for)%20hoặc%20mảng%20nhiều%20chiều%20với%20N%20vòng%20for%20lồng%20nhau!" target="_blank">Pinterest