Tuy nhiên, chúng ta không cần biết hết các hàm này cùng nói thiệt là cũng tất yêu biết không còn được, lưu giữ được không còn số hàm kia chắc sút tuổi thọ nhiều lắm