Câu So sánh là điểm ngữ pháp siêu thông dụngdướitiếng Anh. Đặc biệtdướimột sốkì thi chứng chỉ quốc tế, việcdùngmột sốmẫucâu So sánh giúp bạn tăng điểm và tạo tuyệt hảo về năng lực ngôn ngữ của chúng ta đối cùng với giám khảo hay fan đối thoại.

Bạn đang xem: In comparison with cách dùng

So sánh là 1 phần ngữ pháp đượcdùngrất phổ biến và quan lại trọngdướitiếng Anh giao tiếp cũng nhưdướimột sốkỳ thi IELTS, TOEIC,TOEFL,một sốdạng câu đối chiếu đượcdùngrất nhiều và phổ biến. Cùng linhthach.vnkhám phácáckiến thức về dạng câu này nhé.

Trước khi đi vàokhám phácông thức của câu so sánh thì họ cần sáng tỏ tính/ trạng từ bỏ ngắn cùng tính/ trạng tự dài. Hãy cùng linhthach.vntìm hiểutoàn bộmột sốdạng của câu đối chiếu nhé!


Nội dung chính


I. PHÂN BIỆT CÁC LOẠI TÍNH TỪ

Tính từ ngắn:Các loạitính từ có một âm ngày tiết (VD: short, tall, long, etc.)Tính từ tất cả 2 âm ngày tiết đuôiy (VD: lovely)ow (VD: narrow)le (VD: gentle)er (VD: clever)et (VD: quiet)Tính từ dài:nhữngtính từ gồm 2 âm tiết không bao gồmnhữngtừ tất cả đuôi nhắc trên (VD: perfect, nervous, etc.)nhữngtính từ gồm 3 âm huyết trở lên (beautiful, dangerous, intelligent, etc.)Tính từ quánh biệt:nhữngtính từchấm dứtbằng đuôiedkhi đưa sangnhữngdạng so sánh hơn, nhất, ta thêmmore, mostnhư tính từ lâu năm (VD: pleased – more pleased – most pleased)

II. CÁC LOẠI CẤU TRÚC SO SÁNH

Chúng ta so sánh khi 2 vật, 2 người, 2 nhóm đối tượng người sử dụng có thuộc tính chất.

VD: độ cao, chiều dai, độ xinh đẹp, tuổi tác, v…v…


NHẬP MÃ TADH5TR - NHẬN ngay 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui vẻ nhập tên của người tiêu dùng
Số năng lượng điện thoại của chúng ta không đúng
Địa chỉ email bạn nhập không đúng
Đặt hẹn
× Đăng ký thành công

Đăng ký kết thành công. Cửa hàng chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời hạn sớm nhất!

Để chạm chán tư vấn viên vui lòng click TẠI ĐÂY.


1. So sánh bằng (Equality)

So sánh ngang bằng đượcdùngkhi so sánh giữa nhị người, hai vật, hai bài toán hoặc nhì nhóm đối tượng cùng tính chất…

Cấu trúc sử dụng: as …. As

Khẳng định (positive):S + V + as + adj/ adv+ as + N/pronounPhủ định (negative): S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun VD:


My car is as new as your car.My car is not as new as your car.

Lưu ý: sauasphải là một trong đại từ bỏ nhân xưng nhà ngữ, ko được là 1 trong tân ngữ,do đónhữngbạnchẳng thểnói là

My oto is as new as you.

Mà yêu cầu là:

My house is as high as yours/your house.

Một sốchẳng hạnkhác nhằm luyện tập:

My hands were as cold as ice. (Tay tôi giá buốt như đá)Is the film as interesting as you expected.? (Phim có hay như bạn ước ao đợi không?)She is not as charming as her mother was. (Cô ấy không mềm dịu như bà bầu của mình)

2. So sánh hơn (Comparative)


*
*
Các dạng so sánh trong tiếng Anh
So sánh bội số là so sánh: bởi nửa (half), gấp hai (twice), gấp ba (three times),…Không được sử dụng đối chiếu hơn kém mà lại sử dụng đối chiếu bằng, khi đối chiếu phải xác định danh tự là đếm được hay là không đếm được, bởi vì đằng trước chúng gồm many/ much.

S + V + bội số (twice, three, times,…) + as + much/ many/ adj/ adv + as + nounVí dụ:

This encyclopedia costs twice as much as the other one. (Sách bách khoa giá bán đắt hơn gấp gấp đôi so với các sách khác.)Last week, Fred ate three times as many oysters as Bob. (Tuần trước, Fred đã ăn sò vội vàng 3 lần so với Bob.)

IV. CÁC DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA SO SÁNH

1.

Xem thêm: We Got Married Apink Bomi & Choi Tae Joon (2016) Vietsub, We Got Married Apink Bomi & Choi Tae Joon

So sánh dạng gấp nhiều lần (Multiple Numbers Comparison)

Đó là dạng so sánhvề số lần: một nửa(half), gấp đôi (twice), gấp ba (three times)…

Ở dạng so sánh này, họ sẽ sử dụng so sánh bằng với phải xác minh được danh tự là đếm được hay không đếm được.

Cấu trúc:S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun.Ví dụ:

The bicycle costs three times as much as the other one.Mary types twice as fast as I do.

Lưu ý:twice that many/twice that much = gấp hai ngần ấy…chỉ được sử dụng trong văn nói,không được sử dụng trong văn viết.

Ví dụ:

We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

2. So sánh kép (Double comparison):

Mẫu câu 1:

The + comparative + S + V + the + comparative + S + VVí dụ:

The sooneryou take your medicince,the betteryou will feel

Mẫu câu 2:

The more + S + V + the + comparative + S + VVí dụ:

The moreyou study,the smarteryou will become

Mẫu câu 3:Đối với 1 tính từ:

Short adj:S + V + adj + er + & + adj + erLong adj:S + V + more & more + adjVí dụ:

The weather gets colder & colder

3. So Sánh hơn kém không sử dụng “than”

Phải có“the” trước tính từ hoặc trạng tự so sánh. để ý phân biệt với so sánh hơn nhất. Thường xuyên trong câu sẽ có cụm từ“of the two+noun”

Ví dụ:

Harvey isthe smarterof the two boysOf the two books, this one isthe more interesting

V. BÀI TẬP

Bài tập 1: xong câu bằng dạng đối chiếu đúng của động từ trong ngoặc

Her daughter is …………….her (beautiful).Summer is………………..season of the year (hot)That dog isn’t ………………..it looks (dangerous)In the past, people were ………………..than today (polite)It is ………..today than it was yesterday (cold)Our hotel was …………..than all the others in the town (cheap)What’s ………………..river in the world (long)It was an awful day. It was ………….day of my life (bad)Everest is……………………mountain in the world. It is ………….than any other mountain (high)I prefer this chair khổng lồ the other one. It’s ………………(comfortable)

Bài tập 2: Viết lại các câu sau bước đầu bằng từ mang lại trước làm thế nào để cho nghĩa không nạm đổi.

This is the most delicious cake I’ve ever tasted. –> I’ve…………………………..I’ve never met any more dependable person than George. –> George is…………………………There isn’t anybody as kind – hearted as your mother. –> Your mother is ……………………There is no better teacher in this school than Mr John. –> Mr John is……………………………..Have you got any bigger than that one? –> Is this…………………………………?

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng:

1. Sarah is ……………………..at chemistry than Susan.A. Good B. Well C. Better D. Best2. I don’t work so hard …………………..my father.A. So B. As C. Than D. More3. Sam is the ……………………..student in my class.A. Tall B. Most all C. Taller D. Tallest4. No one in my class is ……………………..beautiful……………………..her.A. As/as B. More/as C. As/than D. The/more

5. Going by train isn’t ……………………..convenient as going by car.A. So B. As C. More D. A và B are correct6. The thử nghiệm is not ……………………..difficult ……………………..it was last month.A. As/as B. So/as C. More/as D. A&B are correct7. Peter usually drives ……………………..MaryA. More fast B. Fast than C. Faster than D. B&C are correct8. She cooked ……………………..than you.A. Well B. More good C. Better D. More well9. This film is ……………………..interesting than that film.A. Most B. Less C. As D. So

10. My salary is ……………………..his salary.A. High B. More high C. Higher than D. More higher than11. He works ……………………..we do.A. Harder B. As hard as C. More harder D. So hard as12. No one in this class is ……………………..Jimmy.A. So tall as B. Tall than C. The tallest D. More tall than13. Apples are usually ……………………..oranges.A. Cheap than B. More cheap C. The cheapest D. Cheaper than14. I know him …………………….than you do.A. Better B. More well C. Good D. The best

15. Marie is not ……………………..intelligent……………………..her sister.A. More/as B. So/so C. So/as D. The/of16. Janet is ……………………..tennis player in the club.A. Good B. Best C. Well D. The best17. I ran ……………………. Than Tom.A. More fast B. Faster C. Fast D. The fastest18. She can speak English ……………………..I can.A. More well B. Best than C. Better than D. Better

19. Ann is 18 years old. Sue is đôi mươi years old. Ann is ……………………..Sue.A. Older than B. Younger than C. Older D. Younger20. Nobody can cook as ……………………..as my mother.A. Well B. Best C. Good D. Better

Bài tập 4: Viết lại câu với từ mang lại sẵn:

1. The apartment is big. The rent is high.→ The bigger …………………………………………………………………2. We mix off soon. We will arrive soon.→ The sooner…………………………………………………………………3. The joke is good. The laughter is loud.→ The better……………………………………………………………………4. She gets fat. She feels tired.→ The fatter …………………………………………………………………….

5. As he gets older, he wants lớn travel less.→ The older …………………………………………………………………….6. The children are excited with the difficult games.→ The more …………………………………………………………………….7. People dive fast. Many accidents happen.→ The faster ……………………………………………………………………8. I meet him much. I hate him much→ The more …………………………………………………………………….9. My boss khủng works better when he is pressed for time,→ The less …………………………………………………………………….10. As he has much money, he wants lớn spend much.→ The more …………………………………………………………………11. If you read many books, you will have much knowledge.→ The more …………………………………………………………………….12. He speaks too much and people feel bored.→ The more …………………………………………………………………….13. The growth in the economy makes people’s living condition better.→ The more …………………………………………………………………….14. He learned a lot of things as he traveled far.→ The farther……………………………………………………………………