<00:04.18> Trách tín đồ vội biện pháp xa địa điểm ta
<00:07.50> Ta trách người vội bước quên câu thề
<00:11.51> Trách người chạy theo lời mê mệt mê
<00:15.13> Ta trách tình mình sao đau đớn thế
<00:40.66> Dẫu đã biết bạn không nhung nhớ
<00:44.33> Dẫu vẫn biết tình không như mơ
<00:47.16> Thế cụ thế sao còn buồn
<00:50.98> Thế nắm thế sao còn mong muốn nhiều
<00:55.65> Dẫu vẫn biết càng yêu càng đau
<00:59.46> Dẫu đang biết bạn chẳng về đâu
<01:02.18> Thế cụ thế sao còn buồn
<01:06.04> Thế vậy thế sao còn ý muốn ngày sau
<01:10.79> Yêu là ko không suy tính gì
<01:14.64> Và yêu thương là cho ta mang đến hết đi
<01:18.54> Nhưng vị sao nhận toàn dối lừa
<01:21.72> Nhận lại toàn nỗi xót xa
<01:25.73> Trách bạn vội biện pháp xa nơi ta
<01:29.36> Ta trách bạn vội cách quên câu thề
<01:33.37> Trách người chạy theo lời ham mê mê
<01:37.03> Ta trách tình mình sao buồn bã thế
<01:41.00> Giá ngày đầu chớ nói câu yêu mến nhau
<01:44.78> Giá ngày đầu trái tim ko lỗi nhịp
<01:48.57> Giá ngày đầu ko mơ mộng xa xôi
<01:52.19> Có lẽ chuyện mình nay đã khác rồi
<02:28.94> Dẫu đã biết bạn không nhung nhớ
<02:32.76> Dẫu đang biết tình không giống như mơ
<02:35.52> Thế cố gắng thế sao còn buồn
<02:39.37> Thế thay thế sao còn hy vọng nhiều
<02:44.17> Yêu là ko không toan tính gì
<02:47.91> Và yêu là đến ta đến hết đi
<02:51.78> Nhưng vày sao thừa nhận toàn dối lừa
<02:55.07> Nhận lại toàn nỗi xót xa
<02:59.00> Trách fan vội phương pháp xa nơi ta
<03:02.71> Ta trách tín đồ vội cách quên câu thề
<03:06.69> Trách người đuổi theo lời đê mê mê
<03:10.28> Ta trách tình mình sao đau khổ thế
<03:14.14> Giá ngày đầu đừng nói câu yêu thương nhau
<03:18.10> Giá ngày đầu trái tim ko lỗi nhịp
<03:21.95> Giá ngày đầu ko mơ mộng xa xôi
<03:25.53> Có lẽ chuyện mình hiện nay đã khác rồi
<03:31.48> Trách fan vội giải pháp xa chỗ ta
<03:35.15> Ta trách người vội cách quên câu thề
<03:39.08> Trách người chạy theo lời đắm say mê
<03:42.69> Ta trách tình mình sao gian khổ thế
<03:46.76> Giá ngày đầu đừng nói câu yêu thương nhau
<03:50.44> Giá ngày đầu trái tim ko lỗi nhịp
<03:54.33> Giá ngày đầu không mơ mộng xa xôi
<03:57.94> Có lẽ chuyện mình hiện nay đã khác rồi

<00:04.18> 人们总是埋怨他人一走了之
<00:07.50> 我却责怪自己忘却誓言
<00:11.51> 人们总是嘲讽他人异想天开
<00:15.13> 我却责备自己太过脆弱
<00:40.66> 纵然深知要且行且珍惜
<00:44.33> 纵然深知爱情十分残忍
<00:47.16> 即便如此,心痛依旧挥之不去
<00:50.98> 即便如此,我却依然心存希望
<00:55.65> 纵然深知爱越深痛越深
<00:59.46> 纵然深知自己想要什么
<01:02.18> 即便如此,悲伤依旧萦绕心头
<01:06.04> 即便如此,我却依然憧憬爱情
<01:10.79> 爱的付出不计回报
<01:14.64> 每个人都值得被爱
<01:18.54> 可是这为何却成了谎言
<01:21.72> 令心底的伤痛泛起波澜
<01:25.73> 人们总是埋怨他人一走了之
<01:29.36> 我却责怪自己忘却誓言
<01:33.37> 人们总是嘲讽他人异想天开
<01:37.03> 我却责备自己太过脆弱
<01:41.00> 倘若相识之初不轻易说爱
<01:44.78> 倘若初次相遇不失去理智
<01:48.57> 倘若萍水相逢不耽于幻想
<01:52.19> 或许我就不会落得这般田地
<02:28.94> 纵然深知要且行且珍惜
<02:32.76> 纵然深知爱情十分残忍
<02:35.52> 即便如此,心痛依旧挥之不去
<02:39.37> 即便如此,我却依然心存希望
<02:44.17> 爱的付出不计回报
<02:47.91> 每个人都值得被爱
<02:51.78> 可是这为何却成了谎言
<02:55.07> 令心底的伤痛泛起波澜
<02:59.00> 人们总是埋怨他人一走了之
<03:02.71> 我却责怪自己忘却誓言
<03:06.69> 人们总是嘲讽他人异想天开
<03:10.28> 我却责备自己太过脆弱
<03:14.14> 倘若相识之初不轻易说爱
<03:18.10> 倘若初次相遇不失去理智
<03:21.95> 倘若萍水相逢不耽于幻想
<03:25.53> 或许我就不会落得这般田地
<03:31.48> 人们总是埋怨他人一走了之
<03:35.15> 我却责怪自己忘却誓言
<03:39.08> 人们总是嘲讽他人异想天开
<03:42.69> 我却责备自己太过脆弱
<03:46.76> 倘若相识之初不轻易说爱
<03:50.44> 倘若初次相遇不失去理智
<03:54.33> 倘若萍水相逢不耽于幻想
<03:57.94> 或许我就不会落得这般田地